نمایش 1 - 20 از 1,232 نتیجه
از 62
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ترمودینامیک آماری پیشرفته 1 9044026 3 کارشناسی ارشد 01 عفت جمالی زاده بهاء آبادی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30)
سینتیک شیمیایی واکنش های کاتالیزوری 9044027 3 کارشناسی ارشد 01 وحید صاحب | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/06 (13:30 - 15:30)
فوتو شیمی 4044038 3 کارشناسی ارشد 01 مریم دهستانی | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/12 (13:30 - 15:30)
مباحثی در استرئوشیمی 9044024 3 کارشناسی ارشد 01 مریم کلانتری پور | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/30 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 05 سامیه فزونی هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 02 سامیه فزونی هرهفته چهارشنبه (07:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 04 سامیه فزونی هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 06 سامیه فزونی هرهفته چهارشنبه (13:30 - 17:30) نامشخص
الکتروشیمی تجزیه ای درحلالهای ناآبی 9044902 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 محمدعلی طاهر | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/06 (10:30 - 12:30)
الکترو شیمی کاربردی 1314059 3 کارشناسی بخش شیمی 01 مهدی موسوی | هرهفته جمعه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (13:30 - 15:30)
آمار در شیمی تجزیه 1314068 2 کارشناسی بخش شیمی 01 شهاب مقصودی هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30)
پیشرفتهای نوین درشیمی معدنی 9044907 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 04 ایران شیخ شعاعی هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
پیشرفتهای نوین درشیمی معدنی 9044907 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 سیدجمیل الدین فاطمی هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
پیشرفتهای نوین درشیمی معدنی 9044907 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 02 مهرجی خسروان هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
پیشرفتهای نوین درشیمی معدنی 9044907 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 03 زهره رشیدی رنجبر هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30)
پیشرفتهای نوین درشیمی معدنی 9044907 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 05 سیدیوسف ابراهیمی پورفرسنگی هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30)
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 1314055 2 کارشناسی بخش شیمی 01 سیدعلی مصطفوی هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30)
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 9044013 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 سیدجمیل الدین فاطمی | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30)
شیمی پلیمر 1314064 3 کارشناسی بخش شیمی 01 مریم کلانتری پور | هفته های فرد چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/29 (16:00 - 18:00)
شیمی پلیمر 1314064 3 کارشناسی بخش شیمی 02 مریم کلانتری پور | هفته های فرد سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/29 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 1,232 نتیجه
از 62