نمایش 1 - 20 از 783 نتیجه
از 40
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 08 مریم کلانتری پور هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1314067 2 کارشناسی بخش شیمی 02 سامیه فزونی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 11:30) نامشخص
الکترو شیمی کاربردی 1314059 3 کارشناسی بخش شیمی 01 مهدی موسوی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته جمعه (09:30 - 11:30) 1401/04/14 (07:30 - 09:30)
آمار در شیمی تجزیه 1314068 2 کارشناسی بخش شیمی 01 شهاب مقصودی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/13 (15:30 - 17:30)
تعیین ساختار با پراش پرتو X 9044017 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 زهره رشیدی رنجبر هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 1314055 2 کارشناسی بخش شیمی 01 محمد میرزائی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/06 (07:30 - 09:30)
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 4044032 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : شیمی 01 سیدجمیل الدین فاطمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (13:30 - 15:30)
شیمی پلیمر 1314064 3 کارشناسی بخش شیمی 02 مریم کلانتری پور هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (15:30 - 17:30)
شناسایی ترکیبات آلی 1314045 3 کارشناسی بخش شیمی 01 سیدمحمدرضا اسلامی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1401/03/31 (11:30 - 13:30)
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 9044002 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 ابراهیم نوروزیان هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
طیف بینی معدنی 4044031 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : شیمی 01 مهرجی خسروان هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (13:30 - 15:30)
طیف سنجی آلی پیشرفته 4044023 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : شیمی 01 حسن شیبانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/12 (10:30 - 12:30)
طیف سنجی مولکولی 4044027 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : شیمی 01 مریم دهستانی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
مباحث پیشرفته در شیمی تجربه 9044008 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 03 زهرا گرکانی نژاد مشیزی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته در شیمی تجربه 9044008 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 02 محمد میرزائی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته در شیمی تجربه 9044008 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 محمدعلی طاهر هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته در نانو شیمی نظری 9044020 3 کارشناسی ارشد 01 وحید صاحب هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته در نانو شیمی نظری 9044020 3 کارشناسی ارشد 02 مریم دهستانی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته ذر شیمی معدنی 9044009 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 01 ایران شیخ شعاعی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30)
مباحث پیشرفته ذر شیمی معدنی 9044009 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: شیمی 02 سیدجمیل الدین فاطمی هرهفته شنبه (09:30 - 12:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 783 نتیجه
از 40