کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
رضا عسکرپور تکنسین آزمایشگاه (شیمی تجزیه) 2139
هما پورجمشیدی تکنسین آزمایشگاه (شیمی آلی) 2128
بتول حسنی کارشناس آموزش 2129
امیدعلی زارع منصوری تکنسین آزمایشگاه 5588
زهره شجاعی کارشناس آموزش 2124
زینب قربانی نیا مسئول دفتر 2100
محمدعلی نژادشهریاری تکنسین آزمایشگاه (شیمی عمومی) 2055