اخبار جاری سال تحصیلی 98-99

از مهر ماه 98 تا کنون موارد زیر در بخش شیمی صورت پذیرفته است:

- تعداد 29 مورد دفاع از پایان نامه و رساله که از این تعداد 5 مورد دفاع رساله دانشجویان دکتری و 24 مورد دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

- تعداد 13 مورد دفاع از پروپوزال که از این تعداد 6 مورد دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری و 7 مورد مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

- تعداد 1 مورد ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی

- برگزاری کلاس ها به صورت مجازی از ابتدای سال جاری به دلیل شیوع کرونا