آدرس بخش

آدرس بخش

آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی-میدان پژوهش

دانشگاه شهید باهنر-دانشکده علوم پایه 

بخش شیمی-تلفکس:33222033