اساتیدی که اسامی ایشان در لیست دانشمندان بین المللی ISI قرار گرفت

نام افراد زیر در لیست دانشمندان یک در صد دارای بیشترین ارجاع در بازه زمانی ده سال گذشته در ISI می باشد

دانشمندان جدید ISI در رشته شیمی:

 

دکتر محمود تاج بخش دانشکده شیمی دانشگاه مازندران