اساتید بازنشسته


 

 عکس 

 نام و نام خانوادگی 

 گرایش تخصصی 

   دکتر اسدالله ناصح زاده  گرایش تخصصی: شیمی فیزیک
 سرکار خانم مهندس مهناز انجم شعاع  گرایش تخصصی :شیمی آلی
 زنده یاد دکتر حسین نقیبی  گرایش تخصصی: شیمی فیزیک

 

 

 

 

 

 

 زنده یاد دکتر سعید راضی  گرایش تخصصی: شیمی تجزیه