اعضای هئیت علمی گروه شیمی تجزیه


طیبه شمس پور
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/tashamsi
پست الکترونیکی:  tsh@uk.ac.ir
تلفن : 31322114-034
 

محمدعلی طاهر
استاد
دکترا
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/motaher
پست الکترونیکی: ma-taher@uk.ac.ir
تلفن: 31322105-034
 
زهرا  گرکانینژاد
استاد
دکترا 
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/zgarkani
پست الکترونیکی: z_garkani@uk.ac.ir
تلفن: 31322103-034
 
علی مصطفوی
استاد
دکترا 
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/almostafavi
پست الکترونیکی: amostafavi@uk.ac.ir
تلفن: 31322110-034
 
  شهاب مقصودی
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/shhmaghsodi
پست الکترونیکی: sh_maghsoudi@uk.ac.ir
تلفن: 31322122-034
 
مهدی موسوی
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mmousavi
پست الکترونیکی:  mmousavi@uk.ac.ir
تلفن: 31322113-034
 
  محل درج عکس محمد میرزائی
استاد
دکترا
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : 
پست الکترونیکی:  m-mirzaei@uk.ac.ir
تلفن: 31322111-034
 
 محل درج عکس ابراهیم نوروزیان
استاد
دکترا
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/ebnoroozian
پست الکترونیکی:  e_noroozian@uk.ac.ir
تلفن: 31322109-034