اعضای هئیت علمی گروه شیمی فیزیک


عفت جمالیزاده
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/efjamali
پست الکترونیکی: jamalizadeh@uk.ac.ir
تلفن : 31322099-034
 
 محل درج عکس سید محمدعلی حسینی
استاد
دکترا 
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mohosseini1
پست الکترونیکی: s.m.a.hosseini@uk.ac.ir
تلفن : 31322108-034
 

مریم دهستانی
استاد
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/madehestani
پست الکترونیکی: dehestani@uk.ac.ir
تلفن : 31322106-034
 
  محل درج عکس وحید صاحب
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/vasaheb
پست الکترونیکی: vahidsaheb@uk.ac.ir
تلفن : 31322137-034