اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر توسط بنیاد نخبگان