اعلام دانشجویان نمونه دانشکده علوم

دانشجویان بخش شیمی توانسته اند در سه مقطع به عنوان دانشجویان نمونه کسب امتیاز کنند
اسامی دانشجویان به قرار زیر است

مریم محمدی نژاد    مقطع دکتری 
مهدی رنجبر              مقطع دکتری
   متین نقی زاده          مقطع کارشناسی ارشد
 پیمان نصیری            مقطع کارشناسی