افتخارآفرینی انجمن نانو

بدینوسیله بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دانشجویان انجمن نانو که در دهمین دوره جشنواره ملی نانو کرمانشاه کسب موفقیت کردند، تبریک میگوید. و برای ایشان آرزوی موفقیتهای بیشتر را دارد.