المپیاد شیمی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشجویانی که حداقل 80 واحد درسی را گذرانده و متقاضی شرکت در المپیاد شیمی می باشند می توانند حداکثر تا پایان بهمن ماه جهت ثبت نام به دفتر بخش مراجعه نمایند..