آمار دانشجویان بخش شیمی سال92


آمار دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در سال1392

شیمی محض روزانه:  118 نفر

شیمی محض شبانه:   26 نفر

 

شیمی کاربردی روزانه:  95 نفر

شیمی کاربردی شبانه:   26 نفر

 

شیمی دارویی روزانه:  46 نفر

شیمی دارویی شبانه:   2نفر

 

شیمی محیط زیست روزانه:  38 نفر

شیمی محیط زیست شبانه:   9 نفر

 

آمار دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در سال1392

شیمی آلی روزانه:  12 نفر

شیمی آلی شبانه:   3 نفر

 

شیمی تجزیه روزانه:  20 نفر

شیمی تجزیه شبانه:   3 نفر

 

شیمی فیزیک روزانه:  12 نفر

شیمی فیزیک شبانه:   3 نفر

 

شیمی معدنی روزانه:  9 نفر

شیمی معدنی شبانه:   2 نفر

 

نانو شیمی روزانه:  22 نفر

آمار دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در سال1392

شیمی آلی:  9 نفر

شیمی تجزیه:  15 نفر

شیمی فیزیک: 5 نفر

شیمی معدنی:  7 نفر

نانو شیمی:  9 نفر