امور آموزشی دوره کارشناسی

کارشناسی
​برنامه آموزشی جدولبندی شده کاربردی (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی کاربردی (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده محض (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محض (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده دارویی (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی دارویی (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده محیط زیست (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محیط زیست (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محض و کاربردی ورودیهای 94 به بعد(فایل pdf)
خدمات یکپارچه جایابی دانشجویان متقاضی کارآموزی(فایل pdf)
​فرم تسویه حساب (فایل WORD)