امور آموزشی دوره کارشناسی

کارشناسی
​1.برنامه آموزشی ترمیک جدولبندی شده کاربردی 1401(فایل pdf

2.برنامه آموزشی ترمیک جدولبندی شده محض 1401(فایل pdf)
3.برنامه آموزشی جدولبندی شده دارویی (فایل pdf)
4.برنامه آموزشی گروه شیمی دارویی (فایل pdf)
5.برنامه آموزشی جدولبندی شده محیط زیست (فایل pdf)
6.برنامه آموزشی گروه شیمی محیط زیست (فایل pdf)

7.خدمات یکپارچه جایابی دانشجویان متقاضی کارآموزی(فایل pdf)

​8.فرم تسویه حساب (فایل WORD)