انتخاب پژوهشگر برجسته جوان توسط فرهنگستان علوم

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان از سایت www.ias.ac.ir قابل دستیابی است.

آیین نامه(pdf)
فرم مشخصات(pdf)