به دانشجویان زیر به علت اتمام سنوات وام تعلق نمی گیرد

(ورودیهای 93 و ماقبل دوره کارشناسی ارشد) (ورودیهای 91 و ماقبل دوره دکتری و کارشناسی) در ضمن:"ترمهای مرخصی تحصیلی و حذف ترم جزو ترمهای تحصیلی محسوب می شود."