بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه نیمه دوم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط به گروههای آموزشی مربوطه مراجعه کنند.