تغییر رشته و گرایش(دانشجویان کارشناسی)

تاریخ تقاضا: اردیبهشت ماه هر سال مربوط به دانشجویانی که رتبه قبولی در رشته موردنظر را کسب نموده اند

  دانشجویانی که رتبه قبولی در رشته موردنظر را کسب نموده اند می توانند هفته اول اردیبهشت ماه تقاضای خود را به صورت کتبی تحویل و همچنین از طریق سیستم گلستان ثبت نمایند. بعد ار بررسی های کمیته آموزشی بخش شیمی 10 درصد تقاضاهای مربوط   به هر گرایش تایید خواهد شد
توجه نمایید فقط دانشجویانی که 4ترم تحصیلی را پشت سر نهاده اند اجازه دارند تقاضای خود را ثبت نمایند
اگر متقاضیان بیش از ده درصد هر گرایش باشند. اولویت بندی بر اساس معدل خواهد بود(معدل دروس پایه و اصلی). در ضمن  تقاضا نهایتا توسط اداره آموزش جهت بررسی رتبه قبولی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تغییر گرایش یا رشته با اجازه این معاونت خواهد بود