تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان هر سه مقطع تحصیلی در بنیاد ملی نخبگان تا 10 مرداد1395

مهلت نام نویسی متقاضیان تا تاریخ 10 مرداد 1395 تمدید شد. لذا درخواست خود را از طریق پایگاه اطلاعاتیhttp://soraya.bmn.irبارگذاری و نسبت به ثبت درخواست استفاده از جایزه تحصیلی اقدام نمایید.
nokhbegan2.pdf