تمدید هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

با پیگیریهای صورت گرفته هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست در فهرست همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مصوب در سال 1394 قرار گرفت.
Inline image 1