جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران طبق روال هر سال رقابت علمی خود را در قالب جشنواره خوارزمی برگزار می کند.
jashnvareh.pdf