رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 دکتر مریم دهستانی  استاد  دکتری  از سال 1395 تا 1399  dehestani@uk.ac.ir
 دکتر حسن شیبانی  استاد  دکتری  تقریبا یک سال  hsheibani@uk.ac.ir
 دکتر عصمت توکلی نژاد  دانشیار  دکتری  پنج سال  tavakoly@uk.ac.ir