ریاست


ریاست


ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی:
سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری
 مدت تصدی:
از ابتدای سال1395
 تلفن: 034-31322106
 پست الکترونیکی:
dehestani@uk.ac.ir
     

ریاست سابق

 نام و نام خانوادگی:
جناب آقای دکتر حسن شیبانی
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری
 مدت تصدی:
تقریبا یک سال
پست الکترونیکی:
hsheibani@uk.ac.ir
   
 ریاست اسبق
 
 نام و نام خانوادگی:  سرکار خانم دکتر عصمت توکلی نژاد
  رتبه علمی:  دانشیار
  آخرین مدرک تحصیلی:  دکتری
  مدت تصدی:  پنج سال
 پست الکترونیکی:  tavakoly@uk.ac.ir