ریاست فعلی بخش

       

 نام و نام خانوادگی :  دکتر سید جمیل الدین فاطمی

 رتبه علمی : استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : از سال 1399 تا کنون

 تلفن : 03431322101

پست الکترونیکی : fatemijam@uk.ac.ir