شرایط انتخاب دانشجوی نمونه جایزه افضلی پور

دوازدهمین دوره اهدای جایزه علمی افضلی پور به همراه تقدیر از دانشجویان نمونه اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد.

)