مقطع کارشناسی
بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی  (روزانه و شبانه) در گرایشهای زیر دانشجو می پذیرد.

شیمی محض

شیمی کاربردی

شیمی محیط زیست

شیمی دارویی