مقطع کارشناسی ارشد 


بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای زیر دانشجو می پذیرد.

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

نانوشیمی