نحوه آماده سازی CD پایان نامه جهت انجام مراحل تسویه حساب

نحوه آماده سازی لوح فشرده(CD) جهت تحویل به کتابخانه مرکزی" فایل zip را ملاحظه فرمایید"