نشست مسئولین دانشکده علوم با دانشجویان کارشناسی

مسئولین دانشکده علوم با دانشجویان کارشناسی جهت بررسی مشکلات آموزشی در آمفی تئاتر علوم ساعت 10 صبح مورخ 1396/2/25 دیدار خواهند داشت.