نوزدهمین کنگره شیمی ایران

نوزدهمین کنگره شیمی ایران امسال دوم تا پنجم اسفندماه در شیراز برگزار خواهد شد.