وام تحصیلی دانشجویان روزانه ورودی مهر 95

دانشجویان روزانه ورودی مهر 95 که فقط متقاضی وام تحصیلی می باشند می توانند تا پایان ترم تعهدنامه خود را به امور داانشجویی تحویل دهند.