پنجمین همایش گوهرشناسی و بلورشناسی


امسال همایش گوهرشناسی و بلورشناسی در تاریخ 6 و 7 شهریورماه1397 در دانشگاه زنجان برگزار می شود