چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت

31 مرداد و اول شهریور 1396 در دانشگاه گلپایگان برگزار خواهد شد.