کارکنان


کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمتتلفنپست الکترونیکی
ناصر ابوسعیدی
تکنسین آزمایشگاه (شیمی تجزیه)
داخلی: 2139
 
هما پورجمشیدی
تکنسین آزمایشگاه (شیمی آلی)
داخلی: 2128
 
بتول حسنی
کارشناس آموزش
داخلی: 2129
 
امیدعلی زارع منصوری
تکنسین آزمایشگاهداخلی: 2100
 
زهره شجاعی
کارشناس آموزش
داخلی: 2124
 
غلامعباس شریفی
مسئول دفتر
داخلی: 2100
 
محمدعلی نژادشهریاری
تکنسین آزمایشگاه (شیمی عمومی)
داخلی: 2055